کد نمایش پنجره ای با کلیک کردن بر روی یک دکمه

این کد بسیار بدر بخور وکار امد میباشد که باساختن دکمه هایی میتوانید صفحه هایی دلخواه را اجراکنید در اندازه دلخواه

<HTML>
<HEAD>
<!–START OF PopUp on Button Click–>
<!-This script will give you 4 buttons that display pop up windows when clicked. –>
<!– Instructions:
۱٫  Copy the coding into the HEAD of your HTML document
۲٫  Add the last code into the BODY of your HTML document  –>
<!– Script supplied with CoffeeCup HTML Editor –>
<!–             www.parsitools.ir              –>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
function AlertCC(label, msg)
{
var cc1 =
“<TITLE>Window Title</TITLE>” +
“<BODY BGCOLOR=’FFFFFF’><TABLE BORDER=0><TR>” +
“<TD WIDTH=90% HEIGHT=90 VALIGN=TOP ALIGN=LEFT>”+
“<FONT SIZE=4 FACE=ARIAL>”

var cc2 = “<FONT COLOR=’FF0000′><B>”+label+”</B></FONT><BR><P>”

var cc3 =
“</TD><TD WIDTH=10%> </TD></TR><TR><TD> </TD>”+
“<TD VALIGN=BOTTOM ALIGN=RIGHT>”+
“<FORM><INPUT TYPE=’BUTTON’ VALUE=’Close Window'” +
“onClick=’self.close()’>”  +
“</FORM></TD></TR></TABLE></BODY>”

popup = window.open(“”,”popDialog”,”height=280,width=400,scrollbars=no”)
popup.document.write(cc1+cc2+msg+cc3)
popup.document.close()
}

function ccalert1()
{
AlertCC(‘Alert One’, ‘This script will let you place information about your product or topic of choice.’)
}
function ccalert2()
{
AlertCC(‘Alert Two’, ‘This script will let you place information about your product or topic of choice.’)
}
function ccalert3()
{
AlertCC(‘Alert Three’, ‘This script will let you place information about your product or topic of choice.’)
}
function ccalert4()
{
AlertCC(‘Alert Four’, ‘This script will let you place information about your product or topic of choice.’)
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER><FORM><INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”[ Alert One ]” onClick=”ccalert1()”></FORM></CENTER><p>
<CENTER><FORM><INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”[ Alert Two ]” onClick=”ccalert2()”></FORM></CENTER><p>
<CENTER><FORM><INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”[ Alert Three ]” onClick=”ccalert3()”></FORM></CENTER><p>
<CENTER><FORM><INPUT TYPE=”BUTTON” VALUE=”[ Alert Four ]” onClick=”ccalert4()”></FORM></CENTER><p>
<!– END OF SCRIPT –>

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *