کد نمایش آمار ورودی های سایت و یا وبلاگ شما

این کد به راحتی این امکان را به شما میدهد که افرادی که وارد سایت وبا وبلاگ شما میشوند را شمارش کنید

<!– Start of Text Counter–parsitools.ir –>
<!– Description: This will display a text counter on your webpage.

Instructions: Place the entire script in your webpage where you
want the counter to appear.

To change the look of the sentence that appears on your webpage
simply adjust the HTML properties on the last script line.
–>
<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
var caution = false
function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var curCookie = name + “=” + escape(value) +
((expires) ? “; expires=” + expires.toGMTString() : “”) +
((path) ? “; path=” + path : “”) +
((domain) ? “; domain=” + domain : “”) +
((secure) ? “; secure” : “”)
if (!caution || (name + “=” + escape(value)).length <= 4000)
document.cookie = curCookie
else
if (confirm(“Cookie exceeds 4KB and will be cut!”))
document.cookie = curCookie
}

function getCookie(name) {
var prefix = name + “=”
var cookieStartIndex = document.cookie.indexOf(prefix)
if (cookieStartIndex == -1)
return null
var cookieEndIndex = document.cookie.indexOf(“;”, cookieStartIndex + prefix.length)
if (cookieEndIndex == -1)
cookieEndIndex = document.cookie.length
return unescape(document.cookie.substring(cookieStartIndex + prefix.length, cookieEndIndex))
}

function deleteCookie(name, path, domain) {
if (getCookie(name)) {
document.cookie = name + “=” +
((path) ? “; path=” + path : “”) +
((domain) ? “; domain=” + domain : “”) +
“; expires=Thu, 01-Jan-70 00:00:01 GMT”
}
}

function fixDate(date) {
var base = new Date(0)
var skew = base.getTime()
if (skew > 0)
date.setTime(date.getTime() – skew)
}

var now = new Date()
fixDate(now)
now.setTime(now.getTime() + 365 * 24 * 60 * 60 * 1000)
var visits = getCookie(“counter”)
if (!visits)
visits = 1
else
visits = parseInt(visits) + 1
setCookie(“counter”, visits, now)
// YOU CAN EDIT THE SENTENCE THAT APPEARS ON YOUR WEBPAGE ON THE NEXT LINE
document.write(“<CENTER><FONT FACE=VERDANA SIZE=2>You are visitor <B>#” + visits + “</B>.</FONT></CENTER>”)

// –>
</SCRIPT>
<!– End of Text Counter –>java script by<a href=”http://parsitools.ir” target=”_blank” >:Parsitools.ir</a></span></div></td></body>
</html>

یک نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حمایت از ما با یک کلیک!

لطفا برای حمایت از ما یکبار (در روز) بر روی تبلیغات زیر کلیک نمایید: