کد ساعت که با کلیک بر روی آن مدت زمان بازدید را نشان می‌دهد

با استفادا از این کد به داحتی میتوانید مدت زمان کاربر را در سایت ویا وبلاگ خود به او نشان داده و هم چنید این کد یک ساعت است که با کلیک برروی آن مدت زمان حضور فرد در سایت و یا وبلاگ شما را به او نشان میدهد

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>

<!– Original: Michael Tartaglia <iman2025@gmail.com> –>
<!– Web Site:  http://WWW.Parsitools.ir

<!–Total Java Scripts 99 – Next Step Software–>

<!– Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes();
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = ” AM”;
} else if(hrNow <= 11) {
ap = ” AM”;
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = ” PM”;
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow – 12);
ap = ” PM”;
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow – 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = “0” + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = “0” + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + “:” + min + “:” + secs + ap;
document.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout(‘clock()’, 1000);
}
function timeInfo() {
milliSince = miNow;
milliNow = miNow – miVisit;
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
alert(“There have been ” + milliSince + ” milliseconds since midnight, January 1, 1970.  ”
+ “You have spent ” + milliNow + ” of those milliseconds on this page.  ”
+ “…. About ” + minsVisit + ” minutes, and ”
+ secsVisit + ” seconds.”);
}
document.write(“<form name=\”form\”>”
+ “<input type=button value=\”Click for info!\””
+ ” name=button onClick=\”timeInfo()\”></form>”);
onError = null;
clock();
// End –>
</SCRIPT></body>
</html>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حمایت از ما با یک کلیک!

لطفا برای حمایت از ما یکبار (در روز) بر روی تبلیغات زیر کلیک نمایید: