کد ساعت که با کلیک بر روی آن مدت زمان بازدید را نشان می‌دهد

با استفادا از اين كد به داحتي ميتوانيد مدت زمان كاربر را در سايت ويا وبلاگ خود به او نشان داده و هم چنيد اين كد يك ساعت است كه با كليك برروي آن مدت زمان حضور فرد در سايت و يا وبلاگ شما را به او نشان ميدهد

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>

<!– Original: Michael Tartaglia <iman2025@gmail.com> –>
<!– Web Site:  http://WWW.Parsitools.ir

<!–Total Java Scripts 99 – Next Step Software–>

<!– Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes();
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = ” AM”;
} else if(hrNow <= 11) {
ap = ” AM”;
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = ” PM”;
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow – 12);
ap = ” PM”;
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow – 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = “0” + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = “0” + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + “:” + min + “:” + secs + ap;
document.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout(‘clock()’, 1000);
}
function timeInfo() {
milliSince = miNow;
milliNow = miNow – miVisit;
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
alert(“There have been ” + milliSince + ” milliseconds since midnight, January 1, 1970.  ”
+ “You have spent ” + milliNow + ” of those milliseconds on this page.  ”
+ “…. About ” + minsVisit + ” minutes, and ”
+ secsVisit + ” seconds.”);
}
document.write(“<form name=\”form\”>”
+ “<input type=button value=\”Click for info!\””
+ ” name=button onClick=\”timeInfo()\”></form>”);
onError = null;
clock();
// End –>
</SCRIPT></body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *